Nový prezident SANK

Prezident SANK Julo Karabinoš oznámil, že z osobných dôvodov odstupuje z funkcie prezidenta. Oznámil, že výkonný výbor navrhol za kandidátov na nového prezidenta Viliama Riga a Katarínu Tomášovú. Jednohlasne bol odsúhlasený tajný spôsob voľby. Ako kandidát sa prihlásil ešte Pavol Ferenc. Katarína Tomášová napokon z kandidátky odstúpila. Kandidáti na prezidenta boli nakoniec dvaja: Viliam Rigo a Pavol Ferenc. Výsledky voľby prezidenta predniesol za volebnú komisiu Peter Winkler, ktorý aj oboznámil so spôsobom sčítania hlasov (klub: 5 hlasov, jednotlivec pretekár: 1 hlas).

rozhodca-viliam-rigoPrezidentom bol v tajnej voľbe zvolený Vilo Rigo.

Prítomní hostia boli oslovení s ponukou kandidovania do výkonného výboru asociácie. Kandidovali nasledovní členovia SANK: Ján Berdy, Katarína Tomášová, Pavol Ferenc a Julo Karabinoš. VV je podľa stanov zložený z troch členov, prítomní hostia opätovne volili v tajnom hlasovaní.

Výkonný výbor bol zvolený v nasledovnom zložení: Ján Berdy, Julo Karabinoš, Katarína Tomášová. Po voľbe prezidenta a členov VV novozvolený prezident SANK poďakoval za podporu a stručne predniesol smerovanie a zámery SANK.

Za predsedu dozornej rady bol zvolený Peter Winkler a za členov rady Iveta Hauserová a Dávid Gál.

Po oficiálnych bodoch konferencie nasledovala diskusia, v ktorej závere novozvolený prezident SANK poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.