Category Archives: Aktuality

Oznámenie disciplinárnej komisie

Na základe oznámenia Antidopingovej agentúry Global Quality Sports GmbH ( GQS) zo dňa 17.04.2020 o porušení antidopingového pravidla pre prítomnosť zakázaných látok, alebo ich metabolitov, alebo ich  markerov vo vzorke športovca vedenú pod čislom: 4507410, protkolom športovca 6145

Dňa 25.04.2020 pod spis. značkou 01/2020 bolo začaté voči športovkyni disciplinárne konanie.

Zakázané látky boli zistené na základe mimosúťažnej kontroly odobratia biologickej vzorky dopingovým komisárom zo dňa 15.02.2020.

Zrušenie konania konferencie SANK

Vážení členovia Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky
 
na základe aktuálnych informácií  zverejňovaných na stránke Ministerstva zdravotníctva a zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19  sme sa rozhodli, že plánovanú konferenciu dňa 14. marca 2020 RUŠÍME.

Ďalší termín konferencie stanovíme akonáhle preventívne opatrenia štátne orgány odvolajú.

Viliam Rigo
prezident SANK

konferencia SANK 2020

Oznam pre členov

SANK pozýva svojich členov na výročnú konferenciu ktorá sa bude konať vo Vysokej škole manažmentu, na Panónskej ceste 17, v Bratislave, sobotu 14. marca 2020 začiatkom o 14:00 hod.

Oznam pre štatutárov klubov, funkcionárom SANK, trénerom, rozhodcom

V súlade s novelou Zákona o športe každý štatutárny zástupca klubu, všetci funkcionári SANK, tréneri, rozhodcovia  majú povinnosť doručiť na sekretariát čestné prehlásenie o bezúhonnosti. Prijatou úpravou v zákone sa sprísňuje definícia vyžadovanej bezúhonnosti športového odborníka – novelizované sú: § 7 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 2 písm. b), § 7 ods. 2 písm. c) a § 7 sa odsek 2. Úprava sa týka všetkých športových odborníkov definovaných v § 6 zákona s účinnosťou od 1. januára 2020.
Zároveň žiadame štatutárov klubov o výpis z obchodného registra (ak je klub registrovaný ako obchodná spoločnosť) alebo o výpis z evidencie občianskych združení (ak je klub občianskym združením).

PDF – čestné prehlásenie o bezúhonnosti

2.5.2020 – European Poverfit Natural Cup