Smernica SANK o ročnom členskom poplatku

Smernica SANK o ročnom členskom poplatku

 1. Členský ročný poplatok je povinný uhradiť každý individuálny člen, každý subjekt a každý člen športových klubov a fitness centier registrovaných v SANK.
  Členský poplatok vyplýva zo zákona o športe 440/2015 Z.z., § 9, ods. (1) a je povinný pre každého registrovaného člena SANK.
 2. Subjekty SANK a členovia SANK sú povinní uhradiť ročný členský poplatok najneskôr do 28.2. v danom roku. Výška poplatku po tomto dátume sa zvyšuje o 100 %.
 3. Výšku členského poplatku na nadchádzajúci kalendárny rok určuje Výkonný výbor a je zverejnená najneskôr do 31.12. v danom roku.
 4. Úhrada ročného členského poplatku sa vykoná na účet SANK, ktorý je zverejnený na webovej stránke SANK.
 5. Počas obdobia do 28.2. v danom roku platí, že všetky subjekty ako aj individuálny členovia sú členmi SANK, po tomto dátume, až do zaplatenia poplatku za príslušný kalendárny rok, navýšený o 100%, strácajú nárok na činnosť SANK, možnosť prestupov alebo výstupov, zúčastňovať sa súťaží a pod.
 6. Subjekty a individuálny členovia, ktorí nezaplatia členský poplatok ani do konca kalendárneho roka, prestávajú byť členmi SANK. O znovu prijatie musia požiadať riadne vyplnenou prihláškou a zaplatením poplatku aj za predchádzajúci kalendárny rok.
 7. Ak subjekt prestane byť členom SANK na základe toho, že nezaplatí ročný členský poplatok, všetci jeho členovia sa stávajú členmi SANK bez klubovej príslušnosti a platí pre nich ročný členský poplatok ako pre individuálnych členov.
 8. Pretekárom, ktorý chcú v danom roku súťažiť na súťažiach už nevzniká povinnosť kupovať si licenčnú známku. Zaplatením ročného členského poplatku automaticky získajú nárok na činnosť SANK, možnosť prestupov alebo výstupov, zúčastňovať sa súťaží a pod.
 9. Smernicu o ročnom členskom poplatku schválil Výkonný výbor a nadobúda platnosť 1.1.2020.