Zdrojová evidencia

Názov športového klubu/združenia: Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky
Presná adresa:  Štefaniková 3509/20, Michalovce, 071 01
Právna forma:  Občianske združenie
IČO:  45009660
DIČ:  
Bankové spojenie
 
Bežný účet:  SK5675000000004022396008
 Účtu pre prostriedky zo štátneho rozpočtu:  SK9675000000004025462816
Telefónny kontaktnej osoby:  0917 812 810
Meno a priezvisko:  Viliam Rigo
E-mail:  rigo@sank.sk
Webová stránka:  www.sank.sk
Štatutárny zástupca  
Meno a priezvisko:   Viliam Rigo
Elektronická adresa: viliamrigo@gmail.com, rigo@sank.sk
Kontrolór: Ing. Katarína Bajužíková
Druh športovej aktivity (športové odvetvie):
 Naturálna kulturistika a fitness
Výška členského príspevku:  
Dátum úhrady čl. príspevku: do 30.09. bežného roka
 Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov:  Áno
 Označenie zdrojovej evidencie: SANK